Աւետիս

ԵԹէ ԱՅՍ ԳԻՇԵՐ ՄԵՌՆԵԼՈՒ ԸԼԼԱՍ,

ՀՈԳԻԴ Ո՞ՒՐ ՊԻՏԻ ԵՐԹԱՅ

ՄԱՐՄԻՆԴ է, որ հողին կը դառնայ, բայց “հոգին Աստուծոյ պիտի դառնայ՝ որ զանիկա տուաւ”: Հոգիդ՝ կա՛մ “մեկնելու ու Քրիստոսի հետ ըլլալու” է, կամ ալ՝ “դժոխքի մէջ” եւ տանջանքի մէջ:

Թերեւս կ՚ըսես. “վստահ չեմ, չեմ գիտեր, Աստուած գիտէ, Ինքն է Դատաւորը”: Այո՛, Աստուած գիտէ եւ Ինքն է Դատաւորը. բայց արդէն դատաստանը յայտնած է: Աստուծոյ փառքի չափանիշէն պակսած ես, “կշիռքով կշռուեցար ու պակաս գտնուեցար”. եւ եթէ դուն քու սրտիդ մէջ ըսես. “անմեղ ըլլալուս համար Անոր բարկութիւնը անշո՛ւշտ ինձմէ պիտի դառնայ”, Աստուած քեզի հիմա կ՚ըսէ. “Ահա Ես քեզի հետ դատ պիտի վարեմ ես մեղք չգործեցի՝ ըսելուդ համար”:

Եթէ փափաք ունիս “մեկնելու ու Քրիստոսի հետ ըլլալու”, այս վայրկեանին պէտք է ԻՐ սեփականութիւնը ըլլաս. “Ան որ Որդւոյն կը հաւատայ, յաւիտենական կեանք ունի. եւ ան որ Որդւոյն չի հնազանդիր, անիկա կեանք պիտի չտեսնէ, հապա Աստուծոյ բարկութիւնը անոր վրայ կը մնայ” (Յովհ. 3. 36):

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՍՊԱՍԵՍ

“Ժամանակները լրացած են, Աստուծոյ Թագաւորութիւնը մօտեցած է”, ուստի “ապաշխարէ եւ աւետարանին հաւատա”: Մի՛ ըսեր, թէ դեռ ժամանակ ունիմ, վաղն ալ այսօրուան պէս պիտի ըլլայ, եւ աւելի լաւ ալ: Ա՛յսօր “հաշտուեցէք Աստուծոյ հետ”. այսօր դեռ փրկութեան դուռը բաց է: Բայց “երբ տանուտէրը ելլէ ու դուռը գոցէ, եւ դուք սկսիք դուրսը կենալ ու դուռը զարնել եւ ըսել, Տէր, Տէր, բա՛ց մեզի, Ան ալ պատասխան տալով պիտի ըսէ ձեզի, Ձեզ չեմ ճանչնար ուրկէ՛ էք”, “հոն պիտի ըլլայ լալ ու ակռաներ կրճտել” (Ղուկ. 13. 25,28): “Այսօր եթէ Անոր ձայնին պիտի լսէք, ձեր սիրտերը մի խստացնէք”. յիշէ՛ այն խօսքը, որ Աստուած ըսած է. “Երբ դուն յաջողութեան մէջ էիր, քեզի զրուցեցի, ու դուն ըսիր, Մտիկ չեմ ըներ. քու մանկութենէդ ի վեր ճամբադ այս է՝ որ իմ խօսքս մտիկ չընես”:

ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱ՛ՐԴ

Չխաբուիս սուտերէ, որոնք կ՚ըսեն, թէ հոգեւոր կեանքը եւ մեղքերէ դառնալը (այսինքն՝ ապաշխարելը) ծերերու գործն է, թէ նախ դուն վայելէ աշխարհը, “կեր խմէ եւ ուրախ եղիր”, “վասն զի վաղը կը մեռնինք”: Ճիշդ Սատանային ձայնը, որ հազարներ խաբեց եւ դժոխք քաշեց: Բայց “Արթնցիր դուն որ կը քնանաս, եւ կանգնէ մեռելներէն, ու Քրիստոս քեզի լոյս պիտի տայ”. ե՛լ եւ Տիրոջ անունը կանչէ: “Ելի՛ր, գիշերով աղաղակէ գիշերուան պահերուն սկիզբը. քու սիրտդ ջուրի պէս թափէ Տէրոջը երեսին առջեւ” եւ առտուանց զԻնք փնտռէ: Հոգւոյդ ծարաւը միայն Յիսուս կրնայ լեցնել. ինչո՞ւ չոր ու ծարաւ տեղը ջուր կը փնտռես, “քու Ստեղծիչդ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ օրերուն մէջ յիշէ դեռ թշուառութեան օրերը չեկած” (Ժողովող 12.1):

ՎԵՐՋԻՆ ԿԱՆՉԸ

Այս կրնայ ըլլալ քու ՎԵՐՋԻՆ առիթդ՝ քու անձդ ազատելու այս խոտորած սերունդէն, “անձդ ազատելու համար փախիր” խաւարի թագաւորութենէն. “ՉԸԼԼԱՅ որ կորսուիս”:

ԴՈՒՔ ՁԵԶ ԱԶԱՏԵՑԷՔ

“Ինքզինքնիդ ազատեցէք, զատուեցէք, անոնց մէջէն դուրս եկէք”, փախի՛ր “աշխարհի մէջ ցանկութենէ յառաջ եկած ապականութենէն”:

ԱՍՏՈՒԱԾ ՔԵԶ ԿԸ ՍԻՐԷ

Եւ կ՚ուզէ, որ յաւիտեան Իրեն հետ բնակիս: Թերեւս ըսես. “մեզ ինչո՞վ սիրեց”: “Աստուած իր սէրը, զոր մեր վրայ ունէր յայտնեց, որ երբ դեռ մեղաւոր էինք, Քրիստոս մեզի համար մեռաւ”: “Այս բանին մէջ է սէրը, որ ո՛չ թէ մենք սիրեցինք զԱստուած, հապա որ Անիկա մեզ սիրեց, ու իր Որդին ղրկեց մեր մեղքերուն քաւութիւն ըլլալու” (Հռովմ. 5.8 եւ Ա.Յովհ. 4.10):

Ուրեմն Աստուած իր սէրը յայտնե՛ց: Հիմա կարգը ՔՈ՛ՒԿԴ է: Եթէ հաւատաս եւ յանձնուիս Յիսուսի, որպէս քու Տէրդ ու Փրկիչդ, դուն կը փրկուիս ու վստահ կ՚ըլլաս, թէ յաւիտենական կեանք ունիս: “Վասն զի եթէ քու բերնովդ Յիսուսը Տէր խոստովանիս, ու քու սիրտիդ մէջ հաւատաս թէ Աստուած զԱնիկա մեռելներէն յարուց, պիտի փրկուիս” (Հռովմ. 10.9):

Այսօրուընէ սկսեալ

Ապրէ՛ Յիսուսի համար,
Կարդա՛ Աւետարանը ամէն օր,
Աղօթէ՛ քու բառերովդ՝ Յիսուսի անունով,
Սիրտդ Յիսուսի տուր:

Հետեւեալ աղօթքը, եթէ սրտիդ խնդրուածքն է, հաւատքով աղօթէ.

“Տէր Յիսուս, ես Քեզի պէտք ունիմ: Շնորհակալ եմ որ խաչին վրայ մեռար իմ մեղքերուս համար: Կեանքիս դուռը կը բանամ եւ Քեզ կ՚ընդունիմ որպէս իմ Փրկիչս եւ Տէրս: Շնորհակալ եմ որ իմ մեղքերս կը ներես: Կեանքիս գահին վրայ Դուն բազմէ եւ ղեկավարէ կեանքս: Ըրէ զիս այն անձը՝ զոր Դուն կ՚ուզես որ ըլլամ: Ամէն”:


The Good News in Armenian © Disciple of Jesus Christ, jdisciple.wordpress.com. You can link to this page. You can also post or distribute this tract freely, but without changing anything in its content, and with a clear reference to jdisciple.wordpress.com.


This entry was posted in Armenian, Good News. Bookmark the permalink.