Category Archives: Good News

Աւետիս

ԵԹէ ԱՅՍ ԳԻՇԵՐ ՄԵՌՆԵԼՈՒ ԸԼԼԱՍ, ՀՈԳԻԴ Ո՞ՒՐ ՊԻՏԻ ԵՐԹԱՅ – ՄԱՐՄԻՆԴ է, որ հողին կը դառնայ, բայց “հոգին Աստուծոյ պիտի դառնայ՝ որ զանիկա տուաւ”: Հոգիդ՝ կա՛մ “մեկնելու ու Քրիստոսի հետ ըլլալու” է, կամ ալ՝ “դժոխքի մէջ” եւ տանջանքի մէջ: Թերեւս … Continue reading

Posted in Armenian, Good News

Buy… Without money!

Peace be with you. God calls everyone today to come to Him. He is the only Source of Life. He says: “My people have committed two evils: they have forsaken me, the fountain of living waters, to hew them out … Continue reading

Posted in Good News, Truth

Good News

بشرى سارة Աւետիս Guys, we have some very good news for you. In fact, this good news is the kind of news that every human needs to hear, know, and experience, as it is more important than anything else in … Continue reading

Posted in Good News